Projekt 1 UE - flagi

Instytut Innowacji Tomasz Głodkowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, pn.: „Rozwój działalności eksportowej firmy Instytut Innowacji poprzez udział w branżowym programie promocji”

Cel projektu: Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy przy wykorzystaniu działań w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR. Nasza oferta dotyczy marki produktowej z zakresu nowych technologii IT (branża gier / aplikacji).

Skierowana na rynki, w tym perspektywiczne, zwiększy osiągane przez firmę przychody. Realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji marki Smart Box Design (SBD). Udział w misjach gospodarczych / targach wzmocni pozycję firmy w branży.

Mierzalne efekty realizacji projektu:
-liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa, wsparte w zakresie internacjonalizacji: 14 kontraktów
-przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 490.000,00 PLN
-przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 490.000,00 PLN

Dzięki realizacji projektu firma ma szansę stać się jednym z liderów funkcjonujących w branży technologii IT.

Projekt skierowany jest na rynki perspektywiczne:
-Izrael
oraz na pozostałe rynki docelowe:
-Niemcy
-Wielką Brytanię
-Niderlandy
-Hiszpanię
-Danię
-Szwecję
-Finlandię.

Projekt obejmie swoim zakresem następujące działania:
-udział w targach zagranicznych jako wystawca
-udział w misji gospodarczych na ww. rynkach
-dodatkowe działania informacyjno-promocyjne
-usługę doradczą.

Wartość projektu: 376 800,00 PLN
Dofinansowanie: 320 280.00 PLN


Projekt 2 UE - flagi

Instytut Innowacji Tomasz Głodkowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, pn.: „Internacjonalizacja firmy Instytut Innowacji”

Cel projektu: rozwój działalności eksportowej firmy przy wykorzystaniu działań w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Skierowana na rynki zagraniczne, zwiększy osiągane przez firmę przychody. Realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji usług zarządzania projektami IT świadczonymi przez firmę.
Dzięki realizacji projektu firma ma szansę znacznie zwiększyć osiągane przychody, które będą mogły być inwestowane w jej rozwój oraz stać się jednym z liderów funkcjonujących w branży usług zarządzania projektami IT w Europie Środkowo - Wschodniej.

Projekt skierowany jest na rynki:
- Czechy
- Węgry
- Słowacja

Projekt obejmie swoim zakresem następujące działania:
- zakup usługi doradcza dot. opracowania modelu biznesowego
- zakup usług doradczych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego
- usług, związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego
- nabycie środków trwałych
- udział w misji gospodarczej na ww. rynkach
- zakup wartości niematerialnych i prawnych

Wartość projektu: 284 007,00 PLN
Dofinansowanie: 196 265.00 PL


Projekt 3 UE - flagi

Instytut Innowacji Tomasz Głodkowski realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19

W ramach realizacji projektu firma Instytut Innowacji planuje wprowadzić innowacyjną usługę, dotyczącą wypożyczania modnego sprzętu wodnego (SUP-y, deski surfingowe)

W ramach realizacji planowany jest zakup systemu rezerwacyjnego do wypożyczalni sprzętu wodnego – będącego podstawą realizacji projektu, dającej możliwość wypożyczenia sprzętu online. Ponadto planowany jest także zakup:
- 1 laptopa
- 1 tabletu
- 1 telefonu komórkowego
Służących do prowadzenia działalności związanej z wypożyczaniem sprzętu wodnego, realizacji zamówień oraz obsługi klientów

Wartość projektu: 77 490,00 PLN
Dofinansowanie: 59 850.00 PLN